naar SKG Online

Column voorjaar

Tegengestelde belangen?

Het college van kerkrentmeesters is voor het grootste gedeelte onderdeel van de kerkenraad. De kerkenraad maakt gezamenlijk beleid en het college van kerkrentmeesters voert dit beleid zo goed mogelijk uit. Vanuit het beleid maakt het college van kerkrentmeesters een begroting voor het komende jaar en waar mogelijk worden er ook meerjarenbegrotingen opgesteld.

Nu kan het natuurlijk voorkomen dat het college in de loop van een boekjaar geconfronteerd wordt met tegenvallers. Vooral zaken zoals onderhoud kunnen zeker mee- of tegenvallen. Mits tijdig gemeld, heeft een ieder hier begrip voor.

Het wordt echter spannend als de kerkenraad in de loop van een jaar besluiten neemt met financiële consequenties die niet in de begroting waren opgenomen.

Het kan dan gebeuren dat de eenheid van kerkenraad en college van kerkrentmeesters, wreed wordt verstoord. De kerkenraad vindt dat de investering moet kunnen en het college heeft daar andere gedachten over. Tegengestelde belangen dus!

Hoe zijn dergelijke zaken te voorkomen? Eerlijkheidshalve moeten we vaststellen dat dit niet altijd te voorkomen is. We hebben met mensen te maken en het kan gewoon voorkomen dat men het niet eens is met elkaar. Toch zouden veel discussies vermeden kunnen worden wanneer de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan wanneer door de kerkenraad besloten gaat worden dat er extra geld uitgegeven moet gaan worden.

Zorg dat beide partijen nut en noodzaak inzien van de investering die helaas niet eerder was voorzien. Aan de andere kant moet een kerkenraad er ook begrip voor opbrengen dat bepaalde voorstellen buiten de begroting om ook wel eens niet gehonoreerd kunnen worden.

Bedenk dan eventuele alternatieven of kom met elkaar overeen dat deze uitgaven wellicht in een volgende begroting meegenomen kunnen worden.

Hoe het ook loopt, bewaar de eenheid tussen kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Teveel komt het voor dat er verwijdering ontstaat en dat is funest voor het gemeente zijn.

Zorg dat je het allergrootste doel steeds in het oog houdt: samen bezig zijn voor onze eigen kerkelijke gemeente, waarvoor we allemaal een stukje verantwoordelijkheid dragen.Door Teun Copier
Gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019